Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Ekonómia a podnikanie - učiteľ

Vzdelávací program JA Ekonómia a podnikanie reaguje na potrebu zvýšiť odborný, ale predovšetkým metodický potenciál pedagogických zamestnancov. Zameriava sa na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti základov ekonómie, manažmentu a podnikania.  Obsah vzdelávania je zostavený tak, aby sa postupne dozvedeli o fungovaní ekonómie, ponuke, dopyte,  úlohe štátu, marketingu a iných oblastiach ekonómie.

Za úspešné absolvovanie programu môže učiteľ získať 21 kreditov. Stiahnite si rozhodnutie o akreditácii.
 

Ciele programu
  • Získať a zdokonaľovať profesijné kompetencie potrebné na sprostredkovanie aktuálnych informácií z oblasti podnikania, ekonómie a finančnej gramotnosti, využiteľné pri výkone pedagogickej činnosti.
  • Inovovať už získané odborné a pedagogické vedomosti a zručnosti pri výučbe ekonómie o nové a motivujúce metódy. 
Cieľová skupina
  • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie,
  • učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie,
  • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

Vyučovací predmet

aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, etika v podnikaní, občianska náuka, náuka o spoločnosti, hospodárska geografia, základy ekonómie a ekonomiky, manažment osobných financií, odborné ekonomické predmety, voliteľné vyučovacie predmety zamerané na ekonomickú problematiku

 

Vzdelávanie učiteľov 

Program pozostáva z troch modulov, ktoré zlepšujú schopnosť využívať odborné teoretické vedomosti v praxi a rozvíjať podnikateľské zručnosti: schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, schopnosť tvorivo riešiť problémy, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť a inovovať.

Modul 1: Úvodný tréning k metodike vzdelávacieho programu

Modul 2: Úvod do problematiky ekonómie, manažmentu a podnikania

Modul 3: Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómii a finančnom riadení 

Časový harmonogram:

  • Vzdelávanie trvá 5 mesiacov.
  • Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky. Prihlasovanie bude spustené 9. apríla 2018.
  • Úvodný tréning (Modul 1) sa uskutoční  v prvej polovici decembra 2018, miesto (miesta) konania budú upresnené v závislosti od počtu prihlásených.
     

Viac informácií termínoch a vzdelávaní.

 

Kontakt

Erika Holičová | programová manažérka | +421 0903 233 306 | holicova@jaslovensko.sk