Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Online učebnice

Vzdelávanie učiteľov 2018/2019

 

Prihlasovanie do vzdelávania JA Ekonómia  a podnikanie pre školský rok 2018/2019 je otvorené do 31. októbra 2018.

!! VZDELÁVANIE SA USKUTOČNÍ LEN V PRÍPADE PRIHLÁSENIA 10 ÚČASTNÍKOV !!

1. október 2018 - aktuálne prihlásených 5 učiteľov


Druh kontinuálneho vzdelávania

Inovačné vzdelávanie v zmysle Zákona MŠ SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v znení neskorších predpisov.

 

Forma kontinuálneho vzdelávania

Kombinovaná forma kontinuálneho vzdelávania – prezenčná (15 hodín) a dištančná (75 hodín). 

 

Kategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ

 

Podkategórie pedagogických zamestnancov:
 • učiteľ pre vyššie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
Kariérový stupeň
 • samostatný pedagogický zamestnanec
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

 

Podmienky pre uchádzačov

Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre uvedené kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetov: aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, etika v podnikaní, občianska náuka, náuka o spoločnosti, hospodárska geografia, základy ekonómie a ekonomiky, manažment osobných financií, odborné ekonomické predmety, voliteľné vyučovacie predmety zamerané na ekonomickú problematiku, v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. Uchádzač má absolvovaných aspoň 6 mesiacov pedagogickej činnosti (§ 35 ods.10 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.).

Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec na základe online prihlášky odoslanej v termíne uvedenom na internetovej stránke poskytovateľa, v ktorej riaditeľ školy potvrdil správnosť údajov, odbornú a pedagogickú spôsobilosť a zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie a podkategórie a uhradeného registračného poplatku (80 €/osoba).

 

Špecifické ciele modulov 

Modul 1: Úvodný tréning k metodike vzdelávacieho programu

prezenčná forma štúdia

 • Zdokonaliť si e-learningové techniky a získať poznatky o metodike jeho využitia vo vyučovacom procese, s aplikáciou pre samoštúdium a celoživotné vzdelávanie.
 • Inovovať využívanie a prácu s inovatívnymi modernými vzdelávacími prvkami – learning-by-doing, IT technológie, videokonferencie, sociálne siete a pod.
 • Zdokonaliť si získané teoretické poznatky a aplikáciu rôznych stratégií na základe vlastných analýz.
Modul 2: Úvod do problematiky ekonómie, manažmentu a podnikania

dištančná forma štúdia

Vrámci Modulu 2 učitelia študujú prostredníctvom online učebnice 15 kapitol. Pod vedením odborného tútora zodpovedajú na otvorené otázky a úlohy, ktoré sa v týchto kapitolách nachádzajú. Modul 2 je úspešne ukončený absolvovaním záverečného testu. Zoznam kapitol:

1. Čo je ekonómia?

2. Systém slobodného podnikania

3. Dopyt

4. Ponuka

5. Trhová rovnováha

6. Podnikanie v trhovej ekonomike

7. Stratégia a plánovanie

8. Výroba a produktivita

9. Pracovná sila

10. Marketing

11. Financovanie podniku

12. Peniaze a finančné inštitúcie

13. Úloha vlády

14. Ekonomická stabilita

15. Medzinárodné ekonomické vzťahy

Prečítajte si detaily jednotlivých kapitol.

 

Modul 3: Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómii a finančnom riadení

prezenčná forma štúdia

 • Vedieť vhodne zvoliť a prezentovať metódy a nástroje, akými možno dospieť k novým nápadom a priviesť ich do realizácie.
 • Využiť overené postupy obsiahnuté v kreatívnych a inovatívnych metódach v konkrétnych situáciách vo vyučovacom procese.
 • Aplikovať pri výučbe ekonómie a podnikania vhodné motivujúce metódy, ktoré vytvárajú predpoklad pre pochopenie základných ekonomických pojmov a vzťahov.

 

Časový harmonogram vzdelávania

Termíny sú zatiaľ orientačné, presné termíny budú upravené k začiatku školského roku.

 • Prihlasovanie do vzdelávania - apríl 2018 - 31. október 2018.
 • Registrácia na portál www.vzdelavanie.jaslovensko.sk - 1. - 19. november 2018
 • Modul 1 - prvá polovica decembra 2018, miesto (miesta) konania budú upresnené v závislosti od počtu prihlásených.
 • Modul 2  - 23. november 2018 - 25. apríl 2019
 • Posledný termín na zaslanie záverečnej práce a prezentácie - 25. máj 2019
 • Modul 3 a záverečná prezentácia - v týždni 10. - 14.  jún 2019, presné dátumy a miesta konania budú upresnené

 

Požiadavky na ukončenie vzdelávania

 • účasť najmenej na 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
 • úspešné spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania - osvojenie si teoretických poznatkov a úspešné absolvovanie záverečného online testu
  na 75 % z 15 tematických celkov zadaných lektorom,
 • úspešné absolvovanie záverečnej prezentácie a pohovoru.

Požiadavky na záverečnú prezentáciu a pohovor

Spracovanie metodických materiálov s využitím inovatívnych metód zameraných na uplatnenie teoretických poznatkov v praxi k dvom samostatným vyučovacím hodinám, v rozsahu minimálne 2 strany formátu A4, ku každej vyučovacej hodine a 6 snímkov v PowerPointovej prezentácii k jednej z dvoch rozpracovaných vyučovacích hodín, podľa zadaných tém.

Záverečný pohovor vzdelávacieho programu bude zameraný na prezentáciu skúseností s praktickou aplikáciou situačných a aktivizačných metód v súvislosti s predmetom vzdelávania, v konkrétnom predmete alebo odbornom zameraní, s využitím medzipredmetových vzťahov. 

 

Registračný poplatok

Jednorazový registračný poplatok vo výške 80,- € uhrádza účastník kontinuálneho inovačného vzdelávania alebo vysielajúca organizácia. Poplatok sa uhrádza až po vyplnení prihlášky na vzdelávanie a doručení faktúry.

 

Vzdelávanie sa bude realizovať len v prípadne 15 prihlásených  účastníkov.