Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Online učebnice

Prihláška na vzdelávanie

 Prihlasovanie je otvorené do 31. októbra 2018

!! VZDELÁVANIE SA USKUTOČNÍ LEN V PRÍPADE PRIHLÁSENIA 10 ÚČASTNÍKOV !!

1. október 2018 - aktuálne prihlásených 5 učiteľov

Prihlášku vypĺňajte, prosím, s diakritikou! Údaje označené hviezdičkou sú povinné!

Pokiaľ máte akýkoľvek problém s vyplnením prihlášky alebo potrebujete pomôcť, prosím, kontaktujte
programovú manažérku Eriku Holičovú e-mailom na holicova@jaslovensko.sk alebo telefonicky 0903 233 306.

Prihláška učiteľa na vzdelávanie JA Ekonómia a podnikanie
pre školský rok 2018/2019

Poskytovateľom vzdelávania je:

Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava

IČO 42 166 292, č. účtu: SK48 8330 0000 0024 0123 3453

Organizácia je registrovaná ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, registrovaná na Okresnom úrade v Bratislave pod číslom OVVS-21600/255/2008-NO

 
Kompletné pravidlá a podmienky prihlasovania, nájdete zverejnené na tejto stránke.
 
Poplatok za vzdelávanie

Poplatok za vzdelávanie je stanovený vo výške 80 € za 1 osobu. Poplatok za vzdelávanie je potrebné uhradiť až po potvrdení prihlášky poskytovateľom vzdelávania a doručení faktúry, kde budú ďalšie informácie o spôsobe platby.

Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program, či vzdelávanie učiteľa.

 
Názov vzdelávacieho programu

JA Ekonómia a podnikanie

 

Možnosť vzdelávania

Program je možné absolvovať len v rámci kontinuálneho inovačného vzdelávania. Zapojiť sa môžu učitelia, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v akreditácii. Viac si môžete prečítať tu.

 
Učiteľ
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno:    
Priezvisko: Rodné priezvisko:
Dátum narodenia: Miesto narodenia:
Trvalý pobyt   
Ulica a číslo:   
Mesto:  PSČ: 
Tel./mobil: E-mail: 
        

Učiteľ bude na škole v školskom roku 2018/2019 vyučovať tieto predmety:

             

Jazykové znalosti:

(uveďte cudzí jazyk a jeho úroveň, ktorý ovládate, napr. anglický - B2)

slovom: písmom:
slovom:

písmom:
    

Úvodného tréningu k metodike sa zúčastním (vyberte jedno mesto):

V prípade nedostatočného počtu prihlásených do mnou vybraného mesta sa zúčastním úvodného tréningu   v meste s vyšším počtom prihlásených. 
               áno   nie
             
Faktúra za vzdelávanie bude vystavená (vyplňte):

Poplatok za vzdelávanie je potrebné uhradiť až po doručení faktúry na číslo účtu uvedené na faktúre. Ako variabilný symbol slúži číslo faktúry. Faktúru zasielame elektronicky na e-mail uvedený v prihláške. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

Meno a priezvisko (prípadne názov organizácie):

Ulica a číslo:    
Mesto: PSČ:

IČO:

DIČ:

Mám záujem zaslať faktúru aj poštou.

Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za vzdelávanie. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.

Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené údaje (predovšetkým fakturačné). V prípade požadovania
zmeny/opravy fakturačných údajov, si bude organizácia JA Slovensko, nárokovať poplatok vo výške 5 € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
        
             
Vzdelanie

Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED:        

 

1 a 2  - Základné alebo nižšie stredné vzdelanie
   3     - Vyššie stredné vzdelanie
   4     - Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie
5 a 6 - Univerzitné vzdelanie

 

Aprobácia (odbor): Dĺžka pedagogickej praxe:
(v mesiacoch)

Minimálne 6 mesiacov.

Číslo diplomu: Dátum vystavenia: 

Vystavený

(názov školy):

  
    
Škola

Pracovisko

(uveďte presný názov):

  
Ulica a číslo:   
Mesto: PSČ:
Okres: Kraj: 
Telefón: E-mail: 
 

Kategória pedagogického zamestnanca:

učiteľ  

Podkategória pedagogického zamestnanca (vyberte jednu možnosť):

 

učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie 
(učiteľ strednej školy)
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

 

Kariérový stupeň:   
Kariérová pozícia:  
    

Pred odoslaním skontrolujte správnosť všetkých vyplnených údajov.

Tieto slúžia na komunikáciu počas celej doby vzdelávania, na prípadnú tlač osvedčení a pod.

    
Prihlášku vyplnil
Titul:
Meno a priezvisko:
Funkcia:   
Mobil:
E-mail:
Dátum: 25.01.2020   09:56
    
Vaša prihláška bude spracovaná do 72 hodín od jej odoslania, počas pracovných dní. Informáciu o spracovaní nájdete na tejto stránke.
 

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.

             
Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

 

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania, evidencie a na stanovený účel pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.