Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do programu Učebnica ekonómie a podnikania

Prihláška do samostatného programu pre školský rok 2019/2020, je určená učiteľom stredných škôl, ktorí majú záujem využívať Učebnicu ekonómie a podnikania so svojimi žiakmi.
Učitelia, ktorí sa prihlásili do programu Aplikovaná ekonómia/JA Firma, nemusia vypĺňať túto prihlášku, pokiaľ nemajú záujem využívať učebnicu aj s inými žiakmi ako s tými, ktorí sú zapojení do tohto programu.

V prípade, ak máte akýkoľvek problém s vyplnením prihlášky alebo potrebujete pomôcť, kontaktujte prosím programovú manažérku Grétku Balátovú, e-mail: balatova@jaslovensko.sk, telefón 0948 243 004.

 Prihlášku vypĺňajte s diakritikou! Všetky polia označené hviezdičkou sú povinné!

Záväzná prihláška pre stredné školy do samostatného programu
Učebnica ekonómie a podnikania pre školský rok 2019/2020

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy. Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom zabezpečí jeho zaradenie do vyučovacieho procesu v šk. roku 2019/2020 a vytvorí vyučujúcemu a žiakom adekvátne podmienky na realizáciu programu na škole. Podľa možností umožní účasť pedagóga a žiakov na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch JA Slovensko.

Údaje o organizácii:

Junior Achievement Slovensko, n.o.
Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 42166292, DIČ: 2022649079
číslo účtu pre zapojené školy: SK48 8330 0000 0024 0123 3453

Poplatok za program

Program Učebnica ekonómie a podnikania je spoplatnený sumou 30,- € na 1 školský rok, bez obmedzenia počtu tried a učiteľov tohto programu. Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program.

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.   

Ostatné pravidlá a podmienky pre prihlasovanie nájdete zverejnené na tejto stránke.

 
ŠKOLA   
Názov (napr. Stredná odborná škola):
Ulica a číslo:  
Mesto:  
PSČ:
Kraj:
Okres:
Telefón:
E-mail:
IČO:  
DIČ:
    
RIADITEĽ   

Meno a priezvisko (vrátane titulov):

    
FAKTURAČNÉ ÚDAJE   
Faktúra je zasielaná elektronicky na email, ktorý je uvedený pri fakturačných údajoch. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom!   

Vyplňte v prípade, že registračný poplatok bude hradiť iná organizácia ako škola, napr. občianske združenie a pod.

Názov:
Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ: 
IČO:
DIČ:
E-mail:
Máme záujem zaslať faktúru aj poštou. (Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.)
Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené údaje (predovšetkým fakturačné). V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov, si bude organizácia Junior Achievement Slovensko, nárokovať poplatok vo výške 5 € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
 
UČITEĽ PROGRAMU
Program Učebnica ekonómie a podnikania môžu na tej istej škole realizovať aj viacerí učitelia, je však potrebné, aby sa každý učiteľ prihlásil do programu. Pre realizáciu tohto programu nie je nutné absolvovať žiadne školenie. Všetky informácie o používaní portálu sú učiteľom zaslané e-mailom (takisto sú kedykoľvek k dispozícii konzultácie s programovou manažérkou).

UČITEĽ 1

Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko: 
Titul za menom:
Dátum narodenia:
Telefón (osobný):
E-mail (osobný): 

Učiteľ je interným učiteľom školy.

Učiteľ je externým učiteľom školy

Program plánujem využiť v  triedach. (uveďte počet)
Program plánujem využiť v rámci predmetu:  
 
UČITEĽ 2
Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom: 
Dátum narodenia:
Telefón (osobný):
E-mail (osobný):

Učiteľ je interným učiteľom školy.

Učiteľ je externým učiteľom školy.

Program plánujem využiť v  triedach (uveďte počet)
Program plánujem využiť v rámci predmetu:  
 
UČITEĽ 3   
Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:
Dátum narodenia:
Telefón (osobný):
E-mail (osobný):

Učiteľ je interným učiteľom školy.

Učiteľ je externým učiteľom školy:

Program plánujem využiť v  triedach. (uveďte počet)  
Program plánujem využiť v rámci predmetu:  
 

Ak budú program v škole využívať viac ako 3 učitelia, prosím, vyplňte prihlášku opätovne.

Pred odoslaním prihlášky, skontrolujte, prosím, správnosť vyplnených údajov. Tieto údaje sú používané na ďalšiu komunikáciu s učiteľmi.

 
Prihlášku vyplnil:
Meno a priezvisko:    
Funkcia:    
E-mail    
Dátum: 25.02.2020  09:33    
       

Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie Junior Achievement Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

 

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

 

Vaša prihláška bude spracovaná do 7 pracovných dní od jej odoslania. Informáciu o jej akceptovaní nájdete na stránke www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/aktualneskoly. Zároveň vám do 7 dní od doručenia prihlášky zašleme faktúru za program.