Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


O kurze

Hlavných cieľom vzdelávania je pomôcť vám pochopiť základné princípy fungovania sveta financií a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Vzdelávanie sa nezameriava na konkrétne bankové, či finančné produkty finančných inštitúcií. 

 

Čo sa naučíte?

Vzdelávanie je rozdelené do 9 kapitol a vychádza zo vzdelávacieho programu Viac ako peniaze, ktorý je vytvorený v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti.

1 Peniaze

V prvej kapitole sa dozviete o význame peňazí na zabezpečenie potrieb, ich vývoji a vzniku a význame eura. Venovať sa budeme aj bohatstvu a chudobe, škodlivosti korupcie a podvodom.

2 Naše príjmy a výdavky

Druhá kapitola je zameraná na možné zdroje príjmov (mzda, podnikanie a i.) jednotlivca, ale aj jeho výdavkov. Pozrieme sa aj na práva spotrebiteľa, pranie špinavých peňazí a spoločensky zodpovedné podnikanie.

3 Riadenie financií

Táto kapitola vás naučí premyslieť a vypracovať si svoj vlastných rodinný rozpočet, no pozrieme sa aj na hospodárenie štátu a plánovanie v podnikaní.

4 Ako fungujú banky

Štvrtá kapitola vás naučí viac o finančnej zodpovednosti, základnom fungovaní bánk, úrokoch, úveroch ale aj úžere.

5 Ako a čím platíme

Kapitola číslo 5 je venovaná bezhotovostnému a hotovostnému platobnému styku a úrokoch z vkladu.

6 Moderné bankové nástroje

V šiestej kapitole sa dozviete viac o moderných formách elektronického bankovníctva, debetnej a kreditnej karte, internetbankingu a ochrane svojich peňazí pri ich používaní. 

7 Existuje niečo iné okrem peňazí?

Siedma kapitola obsahuje informácie o zodpovednom rozhodovaní pri dlhodobých cieľoch, základoch investovania do akcií a dlhopisov.

8 Zadlžiť sa rozumne

V ôsmej kapitole sa venujeme rôznym druhom úverov. Naučíte sa orientovať v základných údajoch a podmienkach na ich poskytnutie. 

9 Životné istoty a riziká

Posledná, deviata kapitola hovorí o sporení a investovaní, riziku, komerčnom a nekomerčnom poistení a nakladaní s voľnými finančnými prostriedkami. 

Ako vzdelávanie prebieha?

 • Účastníkovi, ktorý sa prihlásil a uhradil poplatok za kurz budú emailom zaslané inštrukcie, potrebné k registrácii na portál vzdelavanie.jaslovensko.sk, prostredníctvom ktorého je vzdelávanie realizované.
  • Registrácia podlieha overeniu a schváleniu.
  • Po úspešnom schválení registrácie má účastník prístup na portál vzdelavanie.jaslovensko.sk, konkrétne k obsahu kurzu "Základy finančnej gramotnosti".
  • Prístup je platný od začiatku dátumu, ktorý je stanovený ako začiatok kurzu, do dátumu, ktorý je stanovený ako koniec kurzu. 
  • Vzdelávanie prebieha samoštúdiom učebných textov, okrem časti "Otvorené otázky a úlohy", ktoré sa nachádzajú na konci každej kapitoly. Tieto účastníkom opravuje a kontroluje ich tútor. 
  • Počas vzdelávania účastníci študujú jednotlivé kapitoly, ktoré im ich tútor sprístupňuje postupne. Nie sú tak dostupné všetky kapitoly naraz. Tiež odpovedá na otvorené otázky a úlohy, ktoré mu opravuje jeho tútor a má možnosť testovať svoje vedomosti pomocou automaticky vyhodnocovaných testov, ktoré sú k dispozícii v každej kapitole. 
  • Účastník nemá povinnosť testovať sa možnosťou "Otestuj sa", ktorá sa nachádza na konci každej kapitoly. Odporúčame však týmto spôsobom si svoje vedomosti z danej kapitoly overiť.
  • Učebné kapitoly obsahujú texty, obrázky a tabuľky, ktoré sa týkajú jednotlivých oblasti finančnej gramotnosti. Na ne následne nadväzujú otvorené otázky a úlohy a testové otázky. 
  • Tempo štúdia si stanoví každý účastník individuálne. Do jeho konca však musí preštudovať všetky kapitoly, správne zodpovedať všetky otvorené otázky a úlohy vo všetkých kapitolách a úspešne absolvovať záverečný test, až potom získa nárok na certifikát za úspešné absolvovanie vzdelávania. 
  • Vzdelávanie bude realizované v prípade, že sa naň prihlási minimálne 20 účastníkov. 

 

Úspešné ukončenie vzdelávania

Vzdelávanie je úspešne ukončené a účastník má nárok na certifikát ak:

 • Preštudoval všetky kapitoly.
 • Správne zodpovedal na všetky otvorené otázky a úlohy vo všetkých kapitolách. Tieto kontroluje a opravuje tútor.
 • Úspešne vyriešil záverečný test.
  • Test je zadávaný až po preštudovaní všetkých kapitol a správnom zodpovedaní všetkých otvorených otázok a úloh vo všetkých kapitolách.
  • Test obsahuje kombináciu 30 otázok zo všetkých 9 kapitol. 
  • Na jeho vyplnenie má účastník maximálne 3 pokusy. Každé zobrazenie testu sa ráta ako platný pokus o vyplnenie. V prípade, ak by bol napr. prvý pokus úspešný, ďalšie pokusy účastník už mať nebude.
  • Test je úspešný po dosiahnutí hranice minimálne 75 % správne zodpovedaných otázok.
  • Po zobrazení testu, plynie účastníkovi časová lehota 40 minút na jeho vyplnenie. 
  • Test je možné vyplniť po dobu maximálne 14 dní od dátumu jeho zadania, najneskôr však do konca trvania celého kurzu. To znamená, že ak by bol test zadaný napr. 10 dní pred koncom kurzu, vyplniť ho bude možné iba počas týchto 10 dní. 
 • Po splnení podmienok pre úspešné absolvovanie kurzu, bude účastníkovi do 10 pracovných dní odo dňa, ktorý je stanovený pre ukončenie kurzu vystavený a zaslaný certifikát na adresu trvalého bydliska, ktoré uviedol v prihláške.