Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


O programe

Učebné texty určené pre žiakov stredných škôl, ktorý pod vedením svojho učiteľa získajú znalosti z oblasti ekonómie.

(prihláška do programu)

Aktualizovaná a doplnená učebnica ponúka učiteľom a predovšetkým ich žiakom dozvedieť sa viac o základoch ekonómie, manažmente a v neposlednom rade o podnikaní. Spolu 15 kapitol je zostavených tak, aby sa žiaci postupne dozvedeli fungovaní ekonómie, ponuke, dopyte, fungovaní firiem, úlohe štátu, marketingu, či o tom, ako rozbehnúť vlastný Startup.

Učitelia namiesto klasických učebníc k výučbe na svojich hodinách využívajú JA Učebnicu ekonómie a podnikania, ktorá je pravidelne aktualizovaná stredoškolskými a vysokoškolskými učiteľmi ekonómie. Učebné texty pre žiakov, ako aj možnosť samotestovania sa žiakov po každej kapitole, či testovanie učiteľom, riešenie otvorených otázok a úloh, ktoré sa nachádzajú priamo v učebnici na portáli, ponúka učiteľovi efektívnejšie pracovať so svojim časom na vyučovacích hodinách.

Učebnicu môže využívať každý učiteľ, nie len priamo v škole na hodinách, v počítačovej triede s pripojením na internet, ale kdekoľvek, kde má prístup na internet. Rovnakú možnosť študovať jednotlivé kapitoly a vypracovávať testy a úlohy majú aj žiaci, či už v škole, doma alebo kdekoľvek kde majú internetové pripojenie a v čase, v ktorom im to vyhovuje. Za úspešné absolvovanie programu JA Učebnica ekonómie a podnikania môžu získať certifikát. Podmienkou na jeho získanie je absolvovanie centrálneho vstupného testu (na začiatku šk. roka) a úspešné absolvovanie centrálneho výstupného testu (na konci šk. roku).

Učebnicu ponúkame všetkým učiteľom rôznych typov stredných škôl. Pracovať s ňou môžete v rámci krúžkov alebo akéhokoľvek vhodného predmetu, ktorý sa na škole vyučuje. Program sa tak stáva prístupný pre každého učiteľa a jeho žiakov, ktorí prejavia záujem o vzdelávanie v oblasti ekonómie a podnikania.

Učebnicu môžu aj naďalej využívať všetci učitelia predmetu aplikovaná ekonómia (JA AE) a podnikanie v cestovnom ruchu II (JA PvCRII) ako súčasť tohto predmetu, ktorí sa prihlásia do programu JA AE/JA PvCRII pre aktuálny šk. rok a označia v prihláške modul JA Učebnica ekonómie a podnikania, čím prejavia svoj záujem využívať virtuálnu učebnicu na hodinách JA AE/JA PvCRII ako súčasť tohto programu. V prípade, že títo učitelia majú záujem využívať JA Učebnicu ekonómie a podnikania aj mimo hodín JA AE/JA PvCRII, (so žiakmi, ktorí nie sú priamo zapojení v programe JA AE/JA PvCRII) je potrebné vyplniť prihlášku do programu JA Učebnica ekonómie a podnikania.

Poplatok za používanie tejto učebnice je vo výške 30,- € na 1 šk. rok, na školu, bez obmedzenia počtu žiakov  vo virtuálnej triede. Poplatok sa uhrádza až po doručení faktúry. 

Ak máte záujem využívať program JA Učebnica ekonómie a podnikania so svojimi žiakmi pre šk. rok 2018/2019, vyplňte, prosím, prihlášku. Prihlásiť sa môžete do 30. septembra 2018. Centrálne vstupné testovanie bude prebiehať od 15. do 28. októbra 2018 (12 dní).

Podmienky prihlásenia sa do programu:
 • program je určený pre všetky typy stredných škôl,
 • program je možné realizovať vo viacerých triedach na škole s ľubovoľným počtom žiakov v trvaní 1 školský rok,
 • s portálom môžu pracovať iba stredoškolskí učitelia školy, ktorá sa riadne prihlási do programu a uhradí príslušný poplatok,
 • s portálom môžu pracovať iba žiaci strednej školy, ktorí študujú dennou formou,
 • registračný poplatok za používanie JA Učebnice ekonómie a podnikania na 1 školský rok/na školu (bez obmedzenia počtu žiakov) je vo výške 30,- €. Poplatok sa uhrádza až po doručení faktúry.,
 • po prihlásení sa do programu a zaplatení registračného poplatku, bude e-mailom kontaktovaný učiteľ, ktorý sa do programu prihlásil, pre potreby jeho registrácie sa na vzdelávací portál.
 • noví učitelia, ktorí budú pracovať s online učebnicou, dostanú všetky informácie ohľadom využívania online portálu e-mailom.
Výhody online učebnice

žiaci majú možnosť:

 • získať základný ekonomický rozhľad,
 • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa,
 • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov,
 • určiť si vlastné tempo štúdia textov testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia,
 • využiť samoštúdium prostredníctvom internetu,
 • získať po splnení všetkých podmienok certifikát za úspešne absolvovanie JA Učebnice ekonómie a podnikania.

učitelia majú možnosť:

 • testovať vedomosti žiakov prostredníctvom testov zadávaných i opravovaných automaticky systémom,
 • zadávať žiakom vlastné testy s individuálne nastaviteľnými parametrami,
 • pridávať vlastné otázky podľa potreby do každej kapitoly,
 • určiť si mieru práce s učebnicou na hodine a samoštúdia textov študentmi mimo vyučovacej hodiny.
Žiaci študujú postupne 15 kapitol:

1 Čo je ekonómia?
2 Systém slobodného podnikania
3 Dopyt
4 Ponuka
5 Trhová rovnováha
6 Podnikanie v trhovej ekonomike
7 Stratégia a plánovanie
8 Výroba a produktivita
9 Pracovná sila
10 Marketing
11 Financovanie podniku
12 Peniaze a finančné inštitúcie
13 Úloha vlády
14 Ekonomická stabilita
15 Medzinárodné ekonomické vzťahy

Prezrite si podrobnejší obsah kapitol.