Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


O programe

Učebné texty určené pre žiakov stredných škôl, ktorí pod vedením svojho učiteľa získajú znalosti z oblasti ekonómie.

prihláška do programu pre šk. rok 2024/2025

Učebnica ekonómie a podnikania je online platforma, ktorá obsahuje učebné texty, testové a otvorené otázky a úlohy pre žiakov stredných škôl. Do systému žiakov registruje ich učiteľ, ktorý s nimi pracuje ako ich tútor. Sprístupňuje im kapitoly, môže zadávať testy a opravovať úlohy.

Aktualizovaná a doplnená učebnica ponúka učiteľom a predovšetkým ich žiakom dozvedieť sa viac o základoch ekonómie, manažmente a v neposlednom rade o podnikaní. Spolu 15 kapitol je zostavených tak, aby sa žiaci postupne dozvedeli fungovaní ekonómie, ponuke, dopyte, fungovaní firiem, úlohe štátu, marketingu, či o tom, ako rozbehnúť vlastný Startup.

Učitelia namiesto klasických učebníc k výučbe na svojich hodinách využívajú Učebnicu ekonómie a podnikania, ktorá je pravidelne aktualizovaná stredoškolskými a vysokoškolskými učiteľmi ekonómie. Učebné texty pre žiakov, ako aj možnosť samotestovania sa žiakov po každej kapitole, či testovanie učiteľom, riešenie otvorených otázok a úloh, ktoré sa nachádzajú priamo v učebnici na portáli, ponúka učiteľovi efektívnejšie pracovať so svojim časom na vyučovacích hodinách.

Učebnicu môže využívať každý prihlásený učiteľ, nie len priamo v škole na hodinách, v počítačovej triede s pripojením na internet, ale kdekoľvek, kde má prístup na internet. Rovnakú možnosť študovať jednotlivé kapitoly a vypracovávať testy a úlohy majú aj žiaci, či už v škole, doma alebo kdekoľvek kde majú internetové pripojenie a v čase, v ktorom im to vyhovuje. Za úspešné absolvovanie programu Učebnica ekonómie a podnikania môžu získať certifikát. Podmienkou na jeho získanie je absolvovanie centrálneho vstupného testu (na začiatku školského roka) a úspešné absolvovanie centrálneho výstupného testu (na konci školského roka).

Učebnicu ponúkame všetkým učiteľom rôznych typov stredných škôl. Pracovať s ňou môžete v rámci krúžkov alebo akéhokoľvek vhodného predmetu, ktorý sa na škole vyučuje. Program sa tak stáva prístupný pre každého učiteľa a jeho žiakov, ktorí prejavia záujem o vzdelávanie v oblasti ekonómie a podnikania.

Učebnicu môžu aj naďalej využívať všetci učitelia predmetu aplikovaná ekonómia (AE) ako súčasť tohto predmetu. V prípade, že títo učitelia majú záujem využívať Učebnicu ekonómie a podnikania aj mimo hodín AE, (so žiakmi, ktorí nie sú priamo zapojení v programe AE) je potrebné vyplniť prihlášku do samostatného programu Učebnica ekonómie a podnikania.

Výhody online učebnice

žiaci majú možnosť:

 • získať základný ekonomický rozhľad,
 • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa,
 • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov,
 • určiť si vlastné tempo štúdia textov testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia,
 • využiť samoštúdium prostredníctvom internetu,
 • získať po splnení všetkých podmienok certifikát za úspešne absolvovanie Učebnice ekonómie a podnikania.

učitelia majú možnosť:

 • testovať vedomosti žiakov prostredníctvom testov zadávaných i opravovaných automaticky systémom,
 • zadávať žiakom vlastné testy s individuálne nastaviteľnými parametrami,
 • pridávať vlastné otázky podľa potreby do každej kapitoly,
 • určiť si mieru práce s učebnicou na hodine a samoštúdia textov študentmi mimo vyučovacej hodiny.

Prezrite si podrobnejší obsah kapitol.            

 

Podmienky prihlásenia sa do programu:
 • program je určený pre všetky typy stredných škôl,
 • program je možné realizovať vo viacerých triedach na škole s ľubovoľným počtom žiakov v trvaní 1 školský rok,
 • s portálom môžu pracovať iba stredoškolskí učitelia školy, ktorá sa riadne prihlási do programu a uhradí príslušný poplatok,
 • s portálom môžu pracovať iba žiaci školy, ktorá je riadne zapojená do programu,
 • registračný poplatok za používanie Učebnice ekonómie a podnikania na 1 školský rok/na školu (bez obmedzenia počtu žiakov) je vo výške 60,- €. Stanovený poplatok za prihlášku je konečný. Tvorí však iba spoluúčasť celkových nákladov na vzdelávací program. Poplatok sa uhrádza až po doručení faktúry. Faktúra za vzdelávací program bude doručená v priebehu mesiaca, v ktorom bola prihláška podaná (najneskôr 14 dní). Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná  elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom (prihlášku ako prílohu k faktúre si môžete vytlačiť pred jej odoslaním). V prípade, že ste žiadali aj o zaslanie faktúry poštou, bude vám táto zaslaná aj poštou na adresu školy.

Zľavy:

 • Ak je škola zapojená do minimálne troch rôznych spoplatnených vzdelávacích programov Junior Achievement Slovensko v jednom školskom roku súčasne, poplatok uhrádza iba za dva z týchto programov. Tretí program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak pri zapojení sa do troch rôznych programov uhradí sumu 120,- €. Za zapojenie sa do štvrtého programu škola hradí poplatok v plnej výške, t.j. 60,- € za program.
 • Ak je škola zapojená v jednom, rovnakom, školskom roku do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze a súčasne aj Ja a peniaze, uhrádza poplatok iba za jeden z týchto programov. Druhý program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak zaplatí za dva uvedené programy 60,- €. 
 • Ak je škola zapojená do minimálne piatich rôznych spoplatnených vzdelávacích programov v jednom školskom roku súčasne, poskytujeme jej 100 % zľavu zo všetkých poplatkov za tieto programy. Uhradí teda 0,- € za päť vzdelávacích programov.
 • Pre získanie zľavy je rozhodujúce, aby bola faktúra vystavená na ten istý subjekt s totožným IČO.
 • po prihlásení sa do programu a zaplatení registračného poplatku, bude e-mailom kontaktovaný učiteľ, ktorý sa do programu prihlásil, pre potreby jeho registrácie sa na vzdelávací portál.
 • noví učitelia, ktorí budú pracovať s online učebnicou, dostanú všetky informácie ohľadom využívania online portálu e-mailom.

Prečítajte si kompletné pravidlá a podmienky.