Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Centrálne testovanie a certifikáty

Každý žiak zapojený do programu Učebnica ekonómie a podnikania a registrovaný na portáli, má po splnení podmienok, nárok na udelenie certifikátu za jeho úspešné absolvovanie. 

Jednou z týchto podmienok je aj absolvovanie centrálneho vstupného testu. Ten slúži na overovanie vedomostí žiakov pred začiatkom realizácie programu.

Žiakov môžu učitelia na portál registrovať v termíne od 1. septembra do 15. októbra 2023. V prípade, že žiakov zaregistrujú do online učebnice 16. októbra a neskôr, nebude im zadaný vstupný test a nesplnia tak jednu z podmienok na udelenie certifikátu za úspešné absolvovanie programu. (V programe však môžu bez problémov fungovať aj bez testovania.)

Centrálny vstupný test bol žiakom zadaný v pondelok 16. októbra 2023, od 07:00 h a mohli ho vyplniť kedykoľvek od 16. do 27. októbra 2023

Podmienky testovania
 • Test obsahuje 30 otázok, zo všetkých 15 kapitol.
 • Na vyplnenie testu majú žiaci stanovený časový limit 40 minút.
 • Vyplniť ho je možné počas cca 12 dní od jeho zadania (viď dátum vyššie pre vstupný test a nižšie pre výstupný test).
 • Na jeho vyplnenie majú žiaci iba jeden pokus pri vstupnom teste a 3 pokusy (1 základný + 2 náhradné) pri výstupnom teste.
 • Test je úspešný po dosiahnutí hranice min. 75 %. Výsledok vstupného testu nehrá pre udelenie certifikátu rolu. Zisťujeme vedomosti žiakov pred začiatkom práce s učebnými textami.
Porovnanie výsledkov vstupného a výstupného testovania v školskom roku 2023/2024
Výsledok testu Vstupný test Výstupný test
0 - 25 % 5,18 % 1,47 %
26 - 50 % 35,80 % 8,63 %
51 - 75 % 41,94 % 15,99 %
76 - 100 % 17,08 % 73,91 %

Na konci školského roka sa uskutočnilo centrálne výstupné testovanie v 2 termínoch:

 • 1. termín pre žiakov končiacich ročníkov – 22. 4. - 3. 5. 
 • 2. termín pre všetkých ostatných žiakov – 27. 5. – 7. 6. 
Centrálne testovanie a nárok na certifikát
 • V programe Učebnica ekonómie a podnikania je absolvovanie centrálneho vstupného a úspešné absolvovanie centrálneho výstupného testu, podmienkou na udelenie certifikátu za úspešné absolvovanie daného programu.
 • Len žiak, ktorí splní vyššie uvedené podmienky (ak nie je uvedené inak), má nárok na získanie tohto certifikátu.
 • Certifikát je vystavený na meno žiaka a zaslaný na e-mail žiaka zadaný v systéme.
 • Údaje o žiakoch (meno a priezvisko) pre vystavenie certifikátu, čerpáme výlučné z databázy žiakov, ktorých učitelia nahrali na začiatku školského roka do systému. Údaje o škole (je uvedená na certifikáte), čerpáme z profilu učiteľa,  zadaného v systéme (preto je dôležité, aby si ho učitelia priebežne kontrolovali a aktualizovali).
 • V prípade, že žiak neabsolvoval centrálny vstupný test a má záujem získať certifikát, je nutné, aby úspešne zodpovedal na všetky otvorené otázky a úlohy, ktoré sa nachádzajú na konci každej kapitoly v príslušnom programe. Tieto otázky a úlohy mu opraví jeho učiteľ. Toto sa považuje za náhradu vstupného testu. Následne musí žiak aj úspešne absolvovať výstupný test. O náhrade vstupného testu, musí učiteľ emailom informovať príslušného programového manažéra, najneskôr do konca výstupného testovania. Žiak musí mať všetky kapitole vyriešené aj opravené učiteľom ešte pred ukončením výstupného testovania.
Duplikáty certifikátov

Poplatok za vystavenie duplikátu certifikátu je stanovený vo výške 5 €. 

Žiadosť o jeho vystavenie môže podať iba osoba, ktorej bol vystavený. Žiadosť je potrebné zaslať emailom príslušnému manažérovi programu, podľa toho za aký program ho žiadateľ žiada vystaviť (uep@jaslovensko.sk).  Je potrebné uviesť meno, priezvisko, názov školy (ideálne aj učiteľa programu), školský rok a názov vzdelávacieho programu za ktorý certifikát táto osoba získala.

Ak žiadateľ žiada vystaviť duplikát z dôvodu uvedenia chybných údajov na certifikáte, ktoré neboli spôsobené chybou na strane JA Slovensko, je potrebné uviesť správne údaje, ktoré na ňom majú byť.

V prípade potreby vystavenia faktúry za úhradu duplikátu, je potrebné zaslať aj potrebné fakturačné údaje - Fyzické osoby: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska; Právnické osoby (ak má byť faktúra vystavená na takúto inštitúciu): Názov, sídlo, IČO, DIČ. 

Úhradu je potrebné vykonať na číslo účtu vedené vo FIO banke: SK48 8330 0000 0024 0123 3453 - pre Učebnicu ekonómie a podnikania variabilný symbol 199

Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť: duplikát a Priezvisko, napr. duplikát - Mrkvička

Duplikát certifikátu bude zaslaný až po pripísaní platby na náš účet rovnakou formou, ako bol doručený originál.