Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Centrálne testovanie

Každý žiak zapojený do programu Učebnica ekonómie a podnikania a registrovaný na portáli, má po splnení podmienok, nárok na udelenie certifikátu za jeho úspešné absolvovanie. 

Jednou z týchto podmienok je aj absolvovanie centrálneho vstupného testu. Ten slúži na overovanie vedomostí žiakov pred začiatkom realizácie programu.

Žiakov mohli učitelia na portál registrovať v termíne do 15. októbra 2021. V prípade, že by žiakov registrovali do online učebnice 16. októbra a neskôr, nebude im zadaný vstupný test a nesplnia tak jednu z podmienok na udelenie certifikátu za úspešné absolvovanie programu. (V programe však môžu bez problémov fungovať aj bez testovania.)

Centrálny vstupný test bol žiakom zadaný v pondelok 18. októbra 2021, od 07:00 h. Žiaci mohli test vyplniť kedykoľvek od 18. októbra do 2. novembra 2021

Podmienky testovania
 • Test obsahuje 30 otázok, zo všetkých 15 kapitol.
 • Na vyplnenie testu majú žiaci stanovený časový limit 40 minút.
 • Vyplniť ho je možné počas cca 12 dní od jeho zadania (viď dátum vyššie pre vstupný test a nižšie pre výstupný test).
 • Na jeho vyplnenie majú žiaci iba jeden pokus pri vstupnom teste a 3 pokusy (1 základný + 2 náhradné) pri výstupnom teste.
 • Test je úspešný po dosiahnutí hranice min. 75 %. Výsledok vstupného testu nehrá pre udelenie certifikátu rolu. Zisťujeme vedomosti žiakov pred začiatkom práce s učebnými textami.

Na konci školského roka sa uskutoční centrálne výstupné testovanie v 2 termínoch:

 • 1. termín pre žiakov končiacich ročníkov – 25. 4. - 6. 5.  – na tento termín je žiakov (svoje triedy) potrebné prihlásiť do 21. 4.  – pripomienku učiteľom ešte pošleme v predstihu e-mailom.
 • 2. termín pre všetkých ostatných žiakov – 30. 5. – 10. 6. – v tomto termíne bude test zadaný všetkých študentom, ktorým nebol zadaný v 1. termíne, automaticky (netreba ich nikde prihlasovať).

Informácie k výstupnému vstupnému testovaniu dostanú učitelia ešte počas školského roka (pred testovaním) e-mailom.

Centrálne testovanie a nárok na certifikát
 • V programe Učebnica ekonómie a podnikania je absolvovanie centrálneho vstupného a úspešné absolvovanie centrálneho výstupného testu, podmienkou na udelenie certifikátu za úspešné absolvovanie daného programu.
 • Len žiak, ktorí splní vyššie uvedené podmienky (ak nie je uvedené inak), má nárok na získanie tohto certifikátu.
 • Certifikát je vystavený na meno žiaka a zaslaný na e-mail žiaka zadaný v systéme.
 • Údaje o žiakoch (meno a priezvisko) pre vystavenie certifikátu, čerpáme výlučné z databázy žiakov, ktorých učitelia nahrali na začiatku školského roka do systému. Údaje o škole (je uvedená na certifikáte), čerpáme z profilu učiteľa,  zadaného v systéme (preto je dôležité, aby si ho učitelia priebežne kontrolovali a aktualizovali).
 • V prípade, že žiak neabsolvoval centrálny vstupný test a má záujem získať certifikát, je nutné, aby úspešne zodpovedal na všetky otvorené otázky a úlohy, ktoré sa nachádzajú na konci každej kapitoly v príslušnom programe. Tieto otázky a úlohy mu opraví jeho učiteľ. Toto sa považuje za náhradu vstupného testu. Následne musí žiak aj úspešne absolvovať výstupný test. O náhrade vstupného testu, musí učiteľ emailom informovať príslušného programového manažéra, najneskôr do konca výstupného testovania.
Centrálne vstupné testovanie - štatistické vyhodnotenie

Centrálny vstupný test v Učebnici ekonómie a podnikania obsahuje 30 otázok s možnosťou výberu. Test je úspešný vtedy, keď študent dosiahne minimálne 75 %.

Centrálny vstupný test bol zadaný 3583 študentom, test riešilo 2609 študentov.

Plný počet bodov dosiahol 1 študent, úspešných riešiteľov je 356 (13,6 %).
Priemerná úspešnosť je 53,96 % medián je 53,33 %. 

Čo je percentil?

Percentil je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť riešiteľa testu v rámci všetkých ostatných riesiteľov. Presne vyjadruje koľko percent študentov malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný riesiteľ.
Napríklad hodnota 80 znamená, že daný študent predbehol (alebo mal rovnako veľa bodov ako) 80% ostatných a len 20% študentov dosiahlo lepší výsledok než on. Hodnota 50 znamená, že skončil v polovici, 75 znamená, že uzatváral najlepšiu štvrtinu súťažiacich a 100 znamená, že bol najlepší.
Graf prepočet bodov na percentil umožňujú každému študentovi odhadnúť si svoj percentil keď pozná počet svojich bodov, a tým získať informáciu, kde sa umiestnil v rámci celého Slovenska.

Čo je medián?

Medián alebo stredná hodnota (znaku) je hodnota, ktorá rozdeľuje postupnosť podľa veľkosti usporiadaných výsledkov na dve rovnako početné polovice. Platí, že najmenej 50 % hodnôt je nižších alebo sa rovná a najmenej 50 % hodnôt je vyšších alebo sa rovná mediánu.