Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do Učebnice ekonómie a podnikania

Prihláška do samostatného programu pre školský rok 2024/2025, je určená učiteľom stredných škôl, ktorí majú záujem využívať Učebnicu ekonómie a podnikania so svojimi žiakmi.
Učitelia, ktorí sa prihlásili do programu Aplikovaná ekonómia, nemusia vypĺňať túto prihlášku, pokiaľ nemajú záujem využívať učebnicu aj s inými žiakmi ako s tými, ktorí sú zapojení do tohto programu.

V prípade, ak máte akýkoľvek problém s vyplnením prihlášky alebo potrebujete pomôcť, kontaktujte prosím programovú manažérku Grétku Balátovú, e-mail: balatova@jaslovensko.sk, telefón 0948 243 004.

 Prihlášku vypĺňajte s diakritikou! Všetky polia označené hviezdičkou sú povinné!

Záväzná prihláška pre stredné školy do samostatného programu Učebnica ekonómie a podnikania
pre školský rok 2024/2025

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy. Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom zabezpečí jeho zaradenie do vyučovacieho procesu v šk. roku 2024/2025 a vytvorí vyučujúcemu a žiakom adekvátne podmienky na realizáciu programu v škole. 

Údaje o organizácii:

Junior Achievement Slovensko, n.o.
Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 42166292, DIČ: 2022649079
číslo účtu pre zapojené školy: SK28 6500 0000 1900 2060 7248 (365.bank)

Poplatok za program

Program Učebnica ekonómie a podnikania je spoplatnený sumou 60,- € na 1 školský rok, bez obmedzenia počtu tried/žiakov a učiteľov tohto programu. Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba spoluúčasť celkových nákladov na vzdelávací program.

Zľavy:

  • Ak je škola zapojená v jednom školskom roku do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze a súčasne aj Ja a peniaze, uhrádza poplatok iba za jeden z týchto programov. Druhý program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak zaplatí za dva uvedené programy 60,- €.
  • Ak je škola zapojená do minimálne troch rôznych vzdelávacích programov v jednom školskom súčasne poplatok uhrádza iba za dva z týchto programov. Tretí program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak pri zapojení sa do 3 programov uhradí sumu 120,- €. Za zapojenie sa do štvrtého vzdelávacieho programu, škola hradí poplatok v plnej výške, t.j. 60,- € za program.
  • Ak je škola zapojená do piatich rôznych vzdelávacích programov v jednom školskom roku súčasne, poskytujeme jej 100 % zľavu zo všetkých poplatkov za tieto programy. Uhradí teda 0,- € za päť vzdelávacích programov. Uvedené platí len pri zapojení s do programov, ktoré sú spoplatnené.
  • Pre získanie zľavy je rozhodujúce, aby bola faktúra vystavená na ten istý subjekt s totožným IČO.

Faktúra za vzdelávací program bude doručená v priebehu mesiaca, v ktorom bola prihláška podaná (najneskôr 14 dní). Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná  elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy.  Takáto faktúra je platným účtovným dokladom (prihlášku ako prílohu k faktúre si môžete vytlačiť pred jej odoslaním). V prípade, že ste žiadali aj o zaslanie faktúry poštou, bude vám táto zaslaná aj poštou na adresu školy.

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu Junior Achievement Slovensko.

Prečítajte si kompletné pravidlá a podmienky prihlasovania do programu.

 
ŠKOLA   
Názov (napr. Stredná odborná škola):
Ulica a číslo:  
Mesto:  
PSČ:
Kraj (VUC):
Okres:
Telefón:
E-mail:
IČO:  
DIČ:
Označte, ak sa vaša škola plánuje zapojiť do minimálne piatich programov a získať tak 100 % zľavu z poplatku. 
    
RIADITEĽ   

Meno a priezvisko (vrátane titulov):

    
FAKTURAČNÉ ÚDAJE   
Faktúra je zasielaná elektronicky na email, ktorý je uvedený pri fakturačných údajoch. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom!   

Vyplňte v prípade, že registračný poplatok bude hradiť iná organizácia ako škola, napr. občianske združenie a pod.

Názov:
Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ: 
IČO:
DIČ:
E-mail:
Máme záujem zaslať faktúru aj poštou. (Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.)
Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené údaje (predovšetkým fakturačné). V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov, si bude organizácia Junior Achievement Slovensko, nárokovať poplatok vo výške 5 € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
 
UČITEĽ PROGRAMU
Program Učebnica ekonómie a podnikania môžu na tej istej škole realizovať aj viacerí učitelia, je však potrebné, aby sa každý učiteľ prihlásil do programu. Pre realizáciu tohto programu nie je nutné absolvovať žiadne školenie. Všetky informácie o používaní portálu sú učiteľom zaslané e-mailom (takisto sú kedykoľvek k dispozícii konzultácie s programovou manažérkou).

UČITEĽ 1

Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko: 
Titul za menom:
Telefón (osobný):
E-mail (osobný): 

Učiteľ je interným učiteľom školy.

Učiteľ je externým učiteľom školy

Program plánujem využiť v  triedach. (uveďte počet tried)
Program plánujem využiť v rámci predmetu:  
 
UČITEĽ 2 (ak prihlasujete druhého učiteľa, pokladajte nasledujúce polia za povinné, aby sme ho vedeli, v prípade potreby, kontaktovať)
Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom: 
Telefón (osobný):
E-mail (osobný):

Učiteľ je interným učiteľom školy.

Učiteľ je externým učiteľom školy.

Program plánujem využiť v  triedach (uveďte počet tried)
Program plánujem využiť v rámci predmetu:  
 
UČITEĽ 3 (ak prihlasujete tretieho učiteľa, pokladajte nasledujúce polia za povinné, aby sme ho vedeli, v prípade potreby, kontaktovať)
Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:
Telefón (osobný):
E-mail (osobný):

Učiteľ je interným učiteľom školy.

Učiteľ je externým učiteľom školy:

Program plánujem využiť v  triedach. (uveďte počet)  
Program plánujem využiť v rámci predmetu:  
 

Ak budú program v škole využívať viac ako 3 učitelia, prosím, vyplňte prihlášku opätovne - alebo údaje o ostatných učiteľoch z danej školy pošlite e-mailom na balatova@jaslovensko.sk.

Pred odoslaním prihlášky, skontrolujte, prosím, správnosť vyplnených údajov. Tieto údaje sú používané na ďalšiu komunikáciu s učiteľmi.

 
Prihlášku vyplnil:
Meno a priezvisko:
Funkcia:
E-mail
Dátum: 28.05.2024  13:28
Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.  Nezabudnite ju po vytlačení odoslať.

Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie Junior Achievement Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

 

Vaša prihláška bude spracovaná do 7 pracovných dní od jej odoslania. Informáciu o jej akceptovaní nájdete na stránke vzdelavanie.jaslovensko.sk/aktualneskoly.

Faktúra za vzdelávací program bude doručená v priebehu mesiaca, v ktorom bola prihláška podaná (najneskôr 14 dní). Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná  elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom (prihlášku ako prílohu k faktúre si môžete vytlačiť pred jej odoslaním). V prípade, že ste žiadali aj o zaslanie faktúry poštou, bude vám táto zaslaná aj poštou na adresu školy.